Cultuur

In de loop van de Middeleeuwen groeide de hof Holsto geleidelijk uit tot het dorp Olst. De oudste woonkern lag rondom de dorpskerk en breidde zich in de 12de en 13de eeuw langs de huidige Van Limburg Stirumstraat in noordelijke richting uit. Omstreeks het jaar 1300 telde de buurschap Olst 36 erven ofwel 250 tot 350 inwoners. In de 18de en 19de eeuw ontstond een tweede woonkern langs de Rijksstraatweg, die door een grotendeels onbewoond gebied werd gescheiden van het middeleeuwse dorpscentrum. Dit lege gebied raakte pas in de vorige eeuw volledig bewoond. Beide woongebieden werden verbonden door de Dorpsstraat (nu A. Geertsstraat/H. Droststraat) die in onze tijd de hoofdas van het nieuwe dorpscentrum vormt.

Het landschap

Belangrijke elementen in het Olster landschap zijn van oudsher de rivier, de uiterwaarden en de rivierdijk. Dit landschap heeft aan het einde van 13de en begin van de 14de eeuw zijn definitieve vorm gekregen. In dezelfde periode zijn ook de Zand- en Soestwetering en Vloedgraven gegraven, zij voeren het overtollige oppervlaktewater in het buitengebied van Olst in noordelijke richting af. De aanleg van dijken en weteringen is uitgevoerd onder leiding van de pas opgerichte marken. Dat waren verenigingen van grondeigenaren, toegerust met overheidsgezag om beslissingen over dijken, weteringen e.d. zo nodig af te dwingen. De oudst bekende marken zijn Olst, Fortmond, Middel en Hengforden.

Industrie

Rond het jaar 1800 was Olst een boerendorp. De opkomst van de plattelandsnijverheid in de 19de eeuw zou de samenstelling van de bevolking en ook het aanzien van het dorp ingrijpend veranderen. Geleidelijk aan verrezen steeds meer fabrieken, de vele fabrieksschoorstenen waren al van verre zichtbaar. Deze ontwikkeling bereikte haar hoogtepunt in de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen meer dan 50% van de bevolking in de industrie werkte: steenfabrieken, vleeswarenbedrijven, machinebouw, asfaltfabriek, geneesmiddelenbedrijf en zuivelindustrie. Inmiddels is de industriële bedrijvigheid grotendeels uit het dorp verdwenen.

Beleef de Cultuurhistorie van de gemeente Olst-Wijhe in het Infocentrum Den Nul.

ACTIVITEITEN AGENDA

Iedere derde zaterdag van de maand

HORECA/VERHUUR

Informeer voor horeca en/of zaalverhuur bij Brasserie Op Duur.
T: 0570-745044 E: info@horecahuis.com

www.brasserieopduur.nl    www.facebook.com/BrasserieOpDuur

ADRESGEGEVENS
Infocentrum IJssel Den Nul
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
(0570) 745040